Senin, 24 Juli 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Bima kapani"vajaba ate rava'iti" kharaci'am de anusara naitavaraka pradatavam tom ada'igi karadi hai, jo pradata di ama phisa tom ghata ho sakadi hai pradata nu pravanakarata de sataindarada carajasa la'i chuta di dara jam kaitatesana di rakama nu savikara karana la'i bimakarata de nala ika vakhara ikarara vi ho sakada hai. Iha ama taura'te kise naitavaraka pradata di varatom karana la'i mariza nu ḵẖaraca karadi hai. Kamanavailatha phada ne apane salana saravekhana vica"mirara, mirara ana da kadha" di tulana asatreli'a, ni'uzilainda, yuna'itida kigadama, jaramani, kaneda ate yu aisa de sihata sabhala pranali di karaguzari di tulana karade ho'e kiti hai. Amariki pranali sabha tom mahigi hai, iha duje desam de mukabale niratara jari hai. Adhi'aina vica yu'aisa ate duje desam vica ika atara hai ki yunivarasala sihata bima surakhi'a tom binam amarika iko ika ajiha desa hai. Kamanavailatha phada ne 2010 vica apane teram salana sihata niti saravekhana pura kita

saravekhana da ika adhi'aina"pahuca, lagata de bhara, ate bime de diza'ina nala sabadhita sihata bime di'am samasi'avam vica bahuta mahatavapurana atara hana". Saravekhana kite ga'e mulakam vica, natija iha saketa dide hana ki sayukata raja amarika vica hora zi'ada zabati kharace, hora desam tom vadha bima kapani'am de nala vadhere vivada ate hora inasorainsa bhugatanam tom inakara; kagazi kama bahuta uca si halanki jaramani ne kagazi karava'i'am de barabara uca padhara di si. Pabalika hailatha sisatama nu maidike'ara kiha janda hai. Iha hasapatala de ilaja ate hasapatala tom bahara a'undi saha'ita la'i muphata vi'apaka pahuca yakini bana'unda hai. Iha sare taikasam vali'am la'i 1.5% Taikasa levi du'ara vita pradana kiti jandi hai, uca amadani kama'una vali'am de nala nala 1% levi de nala-nala ama amadana vi. Pra'iveta sihata pranali nu anekam niji sihata bima sagathanam du'ara phada kita janda hai. Inham vicom sabha tom vada maidibainka pra'iveta limatida hai, jo 2014 taka si, ika sarakari malaki'ata vali sasatha si, jadom iha nijikarana ate asatareli'a'i sataka aikasacen ja te sucibadha si. Kujha niji sihata bimakarata'munaphe la'i' udayogam jivem ki asatreli'ana yuniti, ate kujha gaira-munafa sasathavam hana jivem ki aica si aipha ate aica.Bi.Aipha. Hailatha phada (aica bi aipha). Kujha, jivem pulisa hailatha, di maimbarasipa khasa samuham taka simata hai, para bahumata de opana maimbarasipa hana. Bahute sihata phadam di maimbarasipa huna tulanatamaka vaibasa'itam jivem manita'ima, marakita di tulana karo, a'isa'ita limatida, co'osi ate yukaimapare'ara du'ara vi upalabadha hai. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar